Artikel 1: Onderwerp van de overeenkomst

 

1.1 De OPDRACHTGEVER doet beroep op WHO’S UP en heeft aangegeven nood te hebben aan gespecialiseerde dienstverlening voor een bepaald werk, wetende dat WHO’S UP over de kennis beschikt om voor de OPDRACHTGEVER deze dienstverlening te verrichten. De opgedragen werkzaamheden worden in de overeenkomst

1.2 WHO’S UP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omschrijving of de doeltreffendheid van de opgedragen werkzaamheden.

1.3 Opdrachten welke niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst zijn vermeld en omschreven doch wel in opdracht van de OPDRACHTGEVER door WHO’S UP worden uitgevoerd, zullen door WHO’S UP afzonderlijk worden

1.4 Alle opgedragen werkzaamheden zullen naar best vermogen ten dienste van de OPDRACHTGEVER op een professionele manier worden uitgevoerd.

 

Artikel 2: Plaatsen van uitvoering

 

2.1 De dienstverleningen zullen uitgevoerd worden op de plaats zoals vermeld in de overeenkomst. Wijziging van de plaats van uitvoering kan slechts na uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van beide partijen.

2.2 Bij opdrachten op locatie bij de OPDRACHTGEVER, zal de OPDRACHTGEVER zorg dragen voor de geschikte accommodatie en infrastructuur conform de wetten inzake veiligheid en gezondheid, zodat de uit te voeren taken optimaal kunnen verlopen.

2.3 OPDRACHTGEVER is gehouden al hetgeen te doen wat dienstig is ter informatie van WHO’S UP met betrekking tot het uit te voeren

2.4 In en voor zover door of namens OPDRACHTGEVER hulpmiddelen, in welke vorm dan ook beschikbaar worden gesteld aan WHO’S UP en/of haar medewerkers, staat OPDRACHTGEVER er voor in dat zij volledig gerechtigd is deze hulpmiddelen beschikbaar te stellen. OPDRACHTGEVER vrijwaart WHO’S UP en/of haar medewerkers voor alle aanspraken van derden terzake.

 

Artikel 3: Duur van de overeenkomst

 

3.1 De overeenkomst gaat in op “ingangsdatum” en heeft een looptijd tot “einddatum” zoals vermeld bij de specificaties van de overeenkomst.

3.2 Indien in deze overeenkomst een testperiode bepaald is, kan elke partij gedurende deze periode onmiddellijk een einde stellen aan de lopende opdracht en deze overeenkomst, mits vergoeding van de reeds geleverde prestaties.

3.3 De overeenkomst kan bovendien beëindigd worden mits inachtname van een voor-opzegperiode van 1 maand. Deze opzegging kan door beide partijen gegevens worden, en dient schriftelijk te gebeuren.

 

Artikel 4: Uitvoeringsmodaliteiten

 

4.1 De Klant verbindt zich om tijdens en gedurende een periode van 12 maanden na beëindiging van deze overeenkomst geen samenwerking, hetzij direct of indirect, aan te gaan met personen die bij de opdracht betrokken zijn, tenzij na voorafgaande schriftelijke voorafgaande toestemming van WHO’S UP. Miskenning van deze verplichting zal aanleiding geven tot het automatisch en van rechtswege verschuldigd zijn door de Klant van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan de maandelijkse vergoeding verschuldigd door de Klant vermenigvuldigd met 12.

4.2 WHO’S UP verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de opdracht in de mate van het mogelijke rekening te houden met de bij de OPDRACHTGEVER gebruikelijke werkuren en werkdagen.

4.3 In principe worden geen overuren gepresteerd, tenzij bij uitzondering, door beide partijen schriftelijk en vooraf overeengekomen en mits deze vergoed worden conform art. 5.

4.4 Reis- en verblijfskosten gemaakt in opdracht en ten laste van de OPDRACHTGEVER, worden niet door WHO’S UP, noch door haar aangestelden Deze kosten dienen voorafgaand aan de reis of het verblijf door de OPDRACHTGEVER betaald te worden. Kosten die per uitzondering toch door WHO’S UP worden vooruitbetaald, zijn contant te betalen.

 

Artikel 5: Prijzen en facturen

 

5.1 De OPDRACHTGEVER zal voor de dienstverlening, in regie, van WHO’S UP een vergoeding betalen die gelijk is aan het aantal gepresteerde uren of dagen, vermenigvuldigd met het in de overeenkomst bepaalde uur- of dagtarief.

5.2 De vergoeding is een netto vergoeding welke ten laste van de OPRDACHTGEVER dient verhoogd te worden met BTW.

5.3 Verplaatsingstijden en kosten naar de uitvoeringsplaats zoals vermeld in de overeenkomst zijn in het uurtarief inbegrepen. Alle andere verplaatsingstijden en kosten op vraag van de OPDRACHTGEVER, worden gefactureerd aan het tarief respectievelijk de kilometervergoeding bepaald in de overeenkomst.

5.4 Het overeengekomen uur- of dagtarief zal telkens op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar worden aangepast aan de stijging van de index der consumptieprijzen.

5.5 De OPDRACHTGEVER zal maandelijks de gepresteerde uren of dagen voor akkoord ondertekenen op het document dat hem daartoe zal worden voorgelegd, en dit ten laatste op de eerste werkdag van de volgende maand.

5.6 WHO’S UP zal iedere maand de vernoemde vergoeding aan de OPDRACHTGEVER factureren. Alle facturen, met uitzondering van het bepaalde in 4.4, zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Bij niet of onvolledige betaling der facturen op de vervaldag zal de OPDRACHTGEVER van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn conform de wet m.b.t. de laattijdige betaling in handelstransacties (op heden 12 %). Bij gebreke aan tijdige betaling van de facturen, is de OPDRACHTGEVER van rechtswege en zonder ingebrekestelling tevens een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag.

5.7 Indien WHO’S UP in de onmogelijkheid verkeert om, na aanmelding, de bedrijfsgebouwen van de OPDRACHTGEVER te betreden o.w.v. werkstaking, technische stoornis e.d., zullen deze omstandigheden niet beschouwd worden als overmacht in hoofde van de OPDRACHTGEVER en worden deze uren aan hem gefactureerd.

5.8 De tarieven voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn gebaseerd op een werkdag. Werkzaamheden verricht buiten de gebruikelijke werkdag, worden als overwerk doorbelast. Als normale uren gelden de uren binnen de reguliere werktijd, dat wil zeggen van 07.30 u tot 18.00 uur, met dien verstande dat een werkdag maximaal 8 uur beslaat. Alle uren gepresteerd boven 40 uren per week en alle uren gepresteerd op zaterdagen, zon- en feestdagen worden dus beschouwd als overuren. Eventuele overuren kunnen enkel gepresteerd worden met de voorafgaande goedkeuring van de OPDRACHTGEVER en van WHO’S UP. Overuren worden als volgt verrekend:

 

 • Op werkdagen van:            18.00 u – 22.00 u: 150 % / 22.00 u – 07.30 u: 200 
 • Op zaterdag: 150%
 • Op zondag en feestdagen: 200%

 

5.9 Indien op een voor WHO’S UP geldende vrije dag moet worden gewerkt, worden de gepresteerde uren en de benodigde reistijd als overwerk beschouwd en geldt een toeslag van 50 %.

5.10 Bij niet-tijdige betaling van één van de facturen op vervaldag, worden de andere nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Bij niet- betaling van één van de facturen op vervaldag heeft WHO’S UP het recht om haar dienstverlening onmiddellijk op te schorten.

5.11 Kosten verbonden aan buitenlandse geldtransacties en/of betalingen vallen voor het gedeelte van het buitenland ten laste van de OPDRACHTGEVER, voor het gedeelte van België vallen deze kosten ten laste van WHO’S UP.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

6.1 WHO’S UP zal haar diensten in regie naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de OPDRACHTGEVER ontvangt voor zover deze kaderen binnen deze overeenkomst. Vermits WHO’S UP in deze overeenkomst enkel ondersteuningsdiensten levert, berust de projectverantwoordelijkheid volledig bij de OPDRACHTGEVER.

6.2 De totale aansprakelijkheid van WHO’S UP wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

6.3 Indirecte schade is altijd uitgesloten en iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten (bv. bedrijfsgevolgschade zoals financiële of commerciële verliezen).

6.4 WHO’S UP is niet aansprakelijk indien zij haar verbintenissen niet tijdig kan nakomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak en elke omstandigheid die redelijkerwijze niet voor risico van WHO’S UP behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6.5 De OPDRACHTGEVER en WHO’S UP komen uitdrukkelijk overeen dat de betreffende dienstverlening van WHO’S UP een middelenverbintenis is en geen resultaatsverbintenis.

6.6 WHO’S UP verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke gegevens, analysedossiers, programmadossiers, evenals alle aanverwante documentatie door de OPDRACHTGEVER ter beschikking gesteld of opgemaakt tijdens de werkzaamheden, niet aan derden mede te delen en enkel aan die personen onder zijn medewerkers bekend te maken die met de uitvoering van betreffende overeenkomst zijn betrokken.

6.7 In geval van extra contractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor haar medewerkers opgelopen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de OPDRACHTGEVER, is de schadevergoeding per schadegeval in hoofde van WHO’S UP alleszins beperkt tot een bedrag van 100.000 EUR gemengd voor lichamelijke en materiële schade.

6.8 OPDRACHTGEVER vrijwaart WHO’S UP voor alle aanspraken van derden wegens produkt aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door OPDRACHTGEVER aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door WHO’S UP geleverde apparatuur, programmatuur of ander materialen, behoudens indien en voor zover OPDRACHTGEVER bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of ander materialen.

6.9 De OPDRACHTGEVER waarborgt dat de diensten of werken opgeleverd door WHO’S UP uitsluitend zullen aangewend worden voor wettige doeleinden en praktijken en vrijwaart WHO’S UP voor alle gevolgen resulterend uit een aanspraak of vordering die enige derde zou richten tegen WHO’S UP ingeval van tekortkoming dienaangaande vanwege de OPDRACHTGEVER.

 

Artikel 7: Rechten van industriële of intellectuele eigendom

 

7.1 Indien de door WHO’S UP verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal WHO’S UP die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan de OPDRACHTGEVER overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan WHO’S UP verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van WHO’S UP haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden.

 

Artikel 8: Prognoses, adviezen

 

8.1 Door medewerkers van WHO’S UP afgegeven begrotingen, prognoses, adviezen of rapporten hebben, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, een informatief karakter waaraan op geen enkele manier rechten of plichten kunnen worden ontleend.

 

Artikel 9: Gezag en toezicht

 

9.1 WHO’S UP verbindt er zich toe haar medewerkers de nodige instructies en richtlijnen te geven om de opdracht zoals omschreven in de Overeenkomst uit te voeren conform de bepalingen en richtlijnen opgenomen in deze Overeenkomst.

9.2 Indien de medewerker een werknemer is van WHO’S UP, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat het gezag en toezicht ten opzichte van de werknemer van WHO’S UP te allen tijde en uitsluitend bij WHO’S UP ligt en OPDRACHTGEVER verbindt er zich uitdrukkelijk toe geen handelingen te stellen die hieraan op welke manier dan ook een afbreuk kunnen doen.

9.3 OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe uitsluitend die instructies te geven aan de medewerker van WHO’S UP die (i) limitatief en expliciet zijn opgenomen in huidige Overeenkomst (ii) in het kader van de uitvoering van huidige Overeenkomst worden gegeven en (iii) op geen enkel ogenblik of op geen enkele manier het gezag en toezicht van WHO’S UP als werkgever kunnen uithollen.

9.4 De Instructies die de OPDRACHTGEVER conform huidige Overeenkomst gerechtigd is te geven aan de medewerker beperken zich tot die instructies die betrekking hebben op:

  • het naleven van de wettelijke bepalingen inzake welzijn op het werk;
  • arbeids-en rusttijden voor zover deze instructies worden gegeven in uitvoering van huidige Overeenkomst;
  • de correcte (technische) uitvoering van de opdracht zoals omschreven de Overeenkomst.

Alle andere modaliteiten van de uitvoering van de opdracht worden uitsluitend schriftelijk en voorafgaandelijk overeen gekomen met WHO’S UP die op haar beurt, indien WHO’S UP dit noodzakelijk acht, de vereiste instructies kan geven aan haar werknemer.

9.5 OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe conform de bepalingen van artikel 31§1 van de Wet van 24 juli 1987 onverwijld zijn ondernemingsraad op de hoogte te brengen van het bestaan van huidige Overeenkomst en indien de leden van zijn ondernemingsraad hierom verzoeken een afschrift bezorgen van het gedeelte van de

voormelde Overeenkomst waarin de instructies zijn bepaald die door de OPDRACHTGEVER aan de werknemers van WHO’S UP kunnen worden gegeven.

9.6. OPDRACHTGEVER vrijwaart en vergoedt WHO’S UP voor alle (financiële) gevolgen inclusief burgerrechtelijke of administratiefrechtelijke sancties of strafrechtelijke boetes in gevolge het niet respecteren door OPDRACHTGEVER of één van zijn aangestelde of gevolmachtigde van de bepalingen opgenomen in huidig artikel 9.

9.7 De voor OPDRACHTGEVER werkzame medewerkers van WHO’S UP worden in staat gesteld verlofdagen op te nemen, na overleg met de OPDRACHTGEVER.

 

Artikel 10: Vervanging medewerker

 

10.1 WHO’S UP behoudt zich het recht voor om tussentijds een medewerker door een gelijkwaardige medewerker te vervangen. In het geval een medewerker om redenen die niet toerekenbaar zijn aan WHO’S UP (ontslag, ziekte, etc…) de opdracht niet kan uitvoeren en de door WHO’S UP voorgestelde vervanger niet wordt aanvaard door de KLANT, kan WHO’S UP de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder aansprakelijkheid beëindigen.

10.2 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mocht blijken, dat voor een juiste uitvoering, geheel of ten dele, een hoger gekwalificeerde medewerker van WHO’S UP is vereist, heeft WHO’S UP het recht, na overleg met de OPDRACHTGEVER, deze hoger gekwalificeerde medewerker in te zetten aan het voor deze functie geldende tarief.

10.3 Indien OPDRACHTGEVER voor de uitvoering van de werkzaamheden, geheel of ten dele, een medewerker van WHO’S UP, van de in de deelovereenkomst opgegeven kwalificatie, hoger gekwalificeerde werkzaamheden laat uitvoeren, is WHO’S UP gerechtigd het voor die functie geldende tarief aan de OPDRACHTGEVER door te rekenen.

 

 

Artikel 11: Uitdrukkelijk ontbindend beding

 

11.1 In volgende gevallen wordt de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden:

 • staking van betalingen door de OPDRACHTGEVER
 • OPDRACHTGEVER verkeert in kennelijke staat van faillissement
 • OPDRACHTGEVER heeft uitstel van betaling verkregen
 • er werd beslag gelegd op de goederen van de OPDRACHTGEVER
 • niet of laattijdige betaling van de door de OPDRACHTGEVER aan WHO’S UP verschuldigde bedragen
 • indien WHO’S UP o.w.v. een dringende reden, zoals o.a. langdurige ziekte, overlijden of ontslag van één van zijn projectmedewerkers, niet meer in staat is continuïteit van uitvoering van de opdracht te garanderen.
 • In geval van verbreking van de overeenkomst door de OPDRACHTGEVER, zal deze al de door WHO’S UP gepresteerde diensten dienen te vergoeden, onverminderd het recht van WHO’S UP om de door haar geleden schade op de OPDRACHTGEVER te verhalen. 

11.2 In elk van de bovenvermelde gevallen zal WHO’S UP alle geleverde prestaties factureren en de OPDRACHTGEVER zal deze onvoorwaardelijk vergoeden.

 

Artikel 12: Privacy

 

12.1 Partijen zullen op elk ogenblik de vigerende wetgeving aangaande de Bescherming van persoonsgegevens respecteren, zoals, in het bijzonder, zonder limitatief te zijn de EU Verordening (2016/679) (hierna “AVG”) en al de wetgeving en besluiten in uitvoering van hogergenoemde Verordening (hierna naar verwezen als de “Privacy Wetgeving”).

 

12.3 Het beleid dat WHO’S UP voert aangaande het verwerken van persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Privacy Wetgeving (hierna verder genoemd, respectievelijk “Verwerken” en “Persoonsgegevens”), wordt verder gestipuleerd in de WHO’S UP privacy policy zoals ter beschikking op https://www.whosup.be/privacy-policy (hierna “WHO’S UP Privacy Policy” ). Voor elke aangelegenheid aangaande privacy kan steeds contact opgenomen worden via [email protected].

 

12.4 Behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst zal WHO’S UP uitsluitend kunnen beschouwd worden als verwerkingsverantwoordelijke zoals gedefinieerd in artikel 4, 7) AVG (hierna “Verwerkingsverantwoordelijke”).

12.5 In de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zal WHO’S UP gewone Persoonsgegevens (met uitsluiting van bijzondere Persoonsgegevens) van de OPDRACHTGEVER Verwerken zoals namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, facturatie- en betalingsgegevens, technische gegevens.

 • WHO’S UP verwerkt hogervermelde Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden: noodzakelijkheid voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 • WHO’S UP verwerkt de betreffende Persoonsgegevens van de OPDRACHTGEVER voor de volgende verwerkingsdoeleinden:
  • Uitvoering van de Overeenkomst;
  • Algemeen klantenbeheer en facturatie;

Behoudens indien WHO’S UP wettelijk verplicht is en behoudens indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal WHO’S UP de betreffende Persoonsgegevens niet doorgeven aan derden.

12.6 WHO’S UP verbindt zich ertoe de betreffende Persoonsgegevens steeds op een behoorlijke, transparante en rechtmatige wijze te Verwerken zoals onder meer vooropgesteld in de WHO’S UP Privacy Policy. Persoonsgegevens worden bovendien slechts Verwerkt voor zover ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is m.b.t. de vooropgestelde doeleinden.

12.7 In het kader van de juistheid van de Persoonsgegevens verbindt de OPDRACHTGEVER zich er toe WHO’S UP zonder uitstel te informeren omtrent wijzigingen m.b.t. de (Persoons)gegevens waarvoor WHO’S UP Verwerkersverantwoordelijke is.

12.8 WHO’S UP neemt m.b.t. de betreffende Persoonsgegevens passende technische en organisatorische maatregelen zodat een passende beveiliging ervan wordt gewaarborgd en zodat deze Persoonsgegevens niet het voorwerp kunnen uitmaken van ongeoorloofd of onrechtmatige Verwerking.

12.9 De contactgegevens van WHO’S UP in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke zijn opgenomen in de WHO’S UP Privacy Policy. WHO’S UP bewaart de Persoonsgegevens van de OPDRACHTGEVER zolang als noodzakelijk voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst en zolang als noodzakelijk om in haar hoofde te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen terzake. 

12.10 De OPDRACHTGEVER heeft te allen tijde het recht 1) WHO’S UP te verzoeken om inzage en rectificatie of wissing van de hem betreffende Persoonsgegevens, 2) de beperking van de hem betreffende Verwerking te verzoeken, 3) tegen de Verwerking bezwaar te maken en 4) op gegevensoverdraagbaarheid. De OPDRACHTGEVER heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende (privacy)autoriteit.

12.11 Voor wat betreft de betrokkenen waarop de Persoonsgegevens betrekking hebben, verbindt de OPDRACHTGEVER zich ertoe om, in naam van WHO’S UP, de verplichtingen in hoofde van WHO’S UP als verwerkingsverantwoordelijke ten opzichte van de betrokkenen op zich te nemen. In dat opzicht ziet de OPDRACHTGEVER erop toe om de betrokkenen overeenkomstig de bepalingen van de Privacy Wetgeving tijdig en volledig te informeren over de verwerking van de Persoonsgegevens door WHO’S UP conform de bepalingen van de Overeenkomst en de WHO’S UP Privacy Policy, de betrokkenen hierbij expliciet te duiden op de rechten die deze betrokkenen hebben op basis van de Privacy Wetgeving (in het bijzonder de rechten zoals bepaald in de afdelingen 2 en 3 van de AVG.

12.12 In het geval dat WHO’S UP, in uitvoering van de levering van de dienst(en), Persoonsgegevens Verwerkt voor of ten behoeve van de Opdrachtgever of voor een door de OPDRACHTGEVER aangeduide derde, dan treedt WHO’S UP op in de hoedanigheid van verwerker zoals gedefinieerd in artikel 4,8) AVG (“Verwerker”) en handelt de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke. De OPDRACHTGEVER verbindt er zich toe dat hij in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn conform de Privacy Wetgeving op een Verwerkingsverantwoordelijk, op een correcte wijze nageleefd heeft en gedurende de Overeenkomst op een correcte wijze zal blijven naleven. In voorkomend geval maakt de OPDRACHTGEVER zich voor hetzelfde sterk voor de Verwerkingsverantwoordelijke voor wie hij de Persoonsgegevens verwerkt om ze vervolgens door WHO’S UP in het kader van de Overeenkomst te laten sub-verwerken. WHO’S UP zal m.b.t. de Verwerking in het kader van de Overeenkomst steeds handelen in overeenstemming met de Privacy Wetgeving en Verwerkt de Persoonsgegevens namens en slechts ten behoeve van OPDRACHTGEVER in overeenstemming met diens instructies en onder diens verantwoordelijkheid, behoudens andersluidende wettelijke verplichtingen. WHO’S UP heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking. WHO’S UP heeft geen zelfstandige zeggenschap over de Persoonsgegevens welke voor de OPDRACHTGEVER worden verwerkt. De aard en het doel van de Verwerking van de Persoonsgegevens betreffen uitsluitend de uitvoering van de Overeenkomst en het nakomen van de in hoofde van WHO’S UP toepasselijke wettelijke verplichtingen. De aard (soort) van Persoonsgegevens die door WHO’S UP worden verwerkt betreffen gewone Persoonsgegevens. Partijen kunnen de aard of soort van specifieke Persoonsgegevens verder bepalen in de Overeenkomst. Hetzelfde geldt voor wat betreft de categorieën van betrokkenen (zoals, niet limitatief, medewerkers, consumenten, patiënten, …). Personen in dienst dan wel werkzaam ten behoeve van WHO’S UP, alsmede WHO’S UP zelf, zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de Persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen conform de Privacy Wetgeving. OPDRACHTGEVER geeft WHO’S UP slechts toegang tot de Persoonsgegevens in het kader van de opdracht.

12.13 De OPDRACHTGEVER verstrekt WHO’S UP alle benodigde informatie en verleent WHO’S UP alle medewerking teneinde een goede naleving van de Privacy Wetgeving, dan wel andere relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken. De verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

12.14 Indien WHO’S UP op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken zal WHO’S UP onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de OPDRACHTGEVER daarover informeren tenzij dit niet toegestaan is op wettelijke of gerechtelijke gronden. WHO’S UP zal, ingeval van een schriftelijk en redelijk verzoek van de OPDRACHTGEVER daartoe, overgaan tot het retourneren dan wel vernietigen van Persoonsgegevens binnen een redelijke termijn.

12.15 WHO’S UP zal de Persoonsgegevens binnen een redelijke termijn na beëindiging van de Overeenkomst, naargelang de keuze van de OPDRACHTGEVER, teruggeven hetzij vernietigen behoudens indien WHO’S UP, ingevolge wetgeving die in haar hoofde van toepassing is, verplicht is de betreffende Persoonsgegevens voor een langere termijn bij te houden.

12.16 WHO’S UP zal zorgdragen voor, naargelang de aard van de dienst(en) in het kader waarvan de Persoonsgegevens worden verwerkt, passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. WHO’S UP verbindt zich tot het in stand houden van een passend beveiligingsniveau, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, gelet op de risico’s die de Verwerking en de aard van de te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. Partijen kunnen nadere afspraken met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen overeenkomen in de Overeenkomst m.b.t. de betreffende dienst(en).

12.17 WHO’S UP zal de Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en ziet erop toe dat personen die handelen onder haar gezag en die tot de Persoonsgegevens toegang hebben tot vertrouwelijkheid zijn gebonden en dat deze de betreffende Persoonsgegevens slechts Verwerken op uitsluitende instructies van de OPDRACHTGEVER of voor andere wettelijke verplichtingen. 

12.18 Ingeval van een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk in verband met de Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Privacy Wetgeving), zal WHO’S UP de OPDRACHTGEVER binnen een redelijke termijn na het moment van signalering in kennis stellen. De OPDRACHTGEVER is in alle gevallen verantwoordelijk voor de melding van datalekken aan de toezichthoudende instanties en/of aan de betrokkenen. 

12.19 De OPDRACHTGEVER vrijwaart WHO’S UP tegen elke (rechts)vordering van een derde in verband met de Persoonsgegevens en de uitvoering van deze Overeenkomst. Een aan de OPDRACHTGEVER door de toezichthoudende instanties opgelegde boete in verband met de Persoonsgegevens en de uitvoering van deze Overeenkomst kan niet worden verhaald op WHO’S UP, tenzij er sprake is van opzet of ernstige nalatigheid in hoofde van WHO’S UP. 

12.20 Teneinde de OPDRACHTGEVER als Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen toe te zien op de naleving van deze Overeenkomst is de OPDRACHTGEVER (behoudens indien om gegronde redenen voor een vroegere audit noodzakelijk is of indien een instantie voor gegevensbescherming dit zou eisen), gerechtigd om maximaal 1 maal per jaar bij WHO’S UP te verzoeken om een rapportage over de door WHO’S UP genomen maatregelen aangaande de getroffen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. WHO’S UP zal daaraan haar redelijke medewerking verlenen en de benodigde informatie daartoe verstrekken. WHO’S UP zal haar medewerking verlenen bij de uitvoering van de technische en organisatorische maatregelen, de uit te voeren Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en de afwikkeling van datalekken. WHO’S UP is gerechtigd redelijke kosten voor deze medewerking in rekening te brengen bij de OPDRACHTGEVER.

12.21 Door het aangaan van de Overeenkomst met WHO’S UP geeft de OPDRACHTGEVER de algemene schriftelijke autorisatie om voor de verwerking van de Persoonsgegevens sub- verwerkers (derden) aan te wenden, doch dit uitsluitend voor zover en in de mate dit nodig is voor WHO’S UP voor de uitvoering van de Overeenkomst en de levering van de dienst(en). Voornoemde doet evenwel geen afbreuk aan de verplichtingen van WHO’S UP zoals deze voortvloeien uit onderliggende Overeenkomst.

12.22 De OPDRACHTGEVER kan zich verzetten tegen het doorgeven van de Persoonsgegevens aan een individuele subverwerker. Indien, in voorkomend geval, WHO’S UP niet in staat is de dienst(en) te leveren mits een beroep te doen om de betreffende subverwerker, is WHO’S UP gerechtigd de Overeenkomst, of een deel ervan, met onmiddellijk ingang te beëindigen zonder enige aansprakelijkheid dienaangaande.

12.23De OPDRACHTGEVER verleent WHO’S UP de expliciete toestemming de Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te Verwerken indien het land van ontvangst een passend beschermingsniveau biedt. In voorkomende geval kunnen Partijen dienaangaande specifieke of afwijkende afspraken hieromtrent maken in de Overeenkomst.

 

Artikel 13: Gehele overeenkomst

13.1 Deze overeenkomst noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide

13.2 De nietigheid van een bepaling van deze overeenkomst, tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

13.3 Deze overeenkomst bevat het integraal akkoord tussen beide partijen en vervangt alle vroegere mondelinge of schriftelijke

13.4 Beide partijen erkennen alle bepalingen van deze overeenkomst te kennen en onvoorwaardelijk te aanvaarden.

13.5 Eventuele bijzondere voorwaarden en afwijkingen van de bepalingen in de algemene voorwaarden worden vermeld in de overeenkomst en zijn prioritair ten opzichte van de algemene voorwaarden.

13.6 Partijen komen overeen dat de elektronische handtekening gelijkgesteld wordt aan een handgeschreven handtekening en in overeenstemming is met de vereisten van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk De Partijen komen overeen dat de elektronische handtekening in alle gevallen alle wettelijke gevolgen heeft die krachtens de wet eraan worden toegekend en tussen Partijen volledige bewijskracht hebben.

 

Artikel 14: Niet-afwerving

14.1 De klant gaat akkoord niet actief de medewerkers van Who’s Up, die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verlenen van de diensten, te benaderen met het oog het engageren ervan en dit vanaf het begin van uitvoering van de diensten tot twaalf (12) maanden na de einddatum van de diensten, behalve indien beide partijen schriftelijk anders overeenkomen.

14.2 Indien de klant een medewerker van Who’s Up contracteert, aanwerft of gebruik maakt van de diensten van deze medewerker(s), in dienstverband en/of op zelfstandige basis en/of via een vennootschap, dan zal de klant een bedrag betalen aan Who’s Up dat het equivalent is van 80 keer de overeengekomen dagvergoeding. Zulke som zal te betalen zijn op de datum waarop de medewerker voor het eerst geëngageerd werd of van zijn diensten gebruikt gemaakt werd.

14.3 De klant gaat bovendien akkoord om medewerkers, die door Who’s Up aan de klant zijn voorgesteld als potentiële uitvoerder voor de diensten en die door de klant niet zijn weerhouden, te benaderen met het oog het engageren ervan, voor een andere of dezelfde vacature en dit vanaf het moment van toesturen aan de klant van het curriculum vitae van de betrokken medewerker, gedurende een periode van zes (6) maand, behale indien beide parijen schriftelijk anders overeenkomen, op straffe van het betalen door klant aan Who’s Up van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het hoogste van de volgende bedragen: EUR 10.000,00 of een bedrag equivalent aan het dagtarief van deze medewerker vermenigvuldigd met de voorziene termijn van de diensten.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing

15.2 In geval van een geschil betreffende deze overeenkomst, zullen uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd zijn.